منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1458.27 0.5800 0.0400 1459.61 1456.08 06:08:54
گرم 46.88 0.0186 0.0013 46.93 46.81 06:08:54
کیلوگرم 46884.43 18.6474 1.2860 46927.52 46814.02 06:08:54
تولا 546.85 0.2175 0.0150 547.35 546.03 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.82 0.0500 0.2700 16.82 16.74 06:08:38
گرم 0.54 0.0016 0.0087 0.54 0.54 06:08:38
کیلوگرم 540.78 1.6075 8.6807 540.78 538.20 06:08:38
تولا 6.31 0.0188 0.1013 6.31 6.28 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 871.10 1.0500 0.1200 874.60 870.30 06:08:36
گرم 28.01 0.0338 0.0039 28.12 27.98 06:08:36
کیلوگرم 28006.49 33.7583 3.8581 28119.02 27980.77 06:08:36
تولا 326.66 0.3938 0.0450 327.98 326.36 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1663.40 2.6500 0.1600 1669.20 1661.40 06:08:38
گرم 53.48 0.0852 0.0051 53.67 53.42 06:08:38
کیلوگرم 53479.51 85.1994 5.1441 53665.99 53415.21 06:08:38
تولا 623.78 0.9938 0.0600 625.95 623.03 06:08:38

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1324.69 0.5269 0.0400 1325.91 1322.70 06:08:54
گرم 42.59 0.0169 0.0013 42.63 42.53 06:08:54
کیلوگرم 42589.82 16.9393 1.2860 42628.96 42525.86 06:08:54
تولا 496.76 0.1976 0.0150 497.22 496.01 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.28 0.0454 0.2700 15.28 15.21 06:08:38
گرم 0.49 0.0015 0.0087 0.49 0.49 06:08:38
کیلوگرم 491.24 1.4603 8.6807 491.24 488.90 06:08:38
تولا 5.73 0.0170 0.1013 5.73 5.70 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 791.31 0.9538 0.1200 794.49 790.58 06:08:36
گرم 25.44 0.0307 0.0039 25.54 25.42 06:08:36
کیلوگرم 25441.10 30.6660 3.8581 25543.32 25417.73 06:08:36
تولا 296.74 0.3577 0.0450 297.93 296.47 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1511.03 2.4073 0.1600 1516.30 1509.22 06:08:38
گرم 48.58 0.0774 0.0051 48.75 48.52 06:08:38
کیلوگرم 48580.79 77.3951 5.1441 48750.18 48522.38 06:08:38
تولا 566.64 0.9027 0.0600 568.61 565.96 06:08:38

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1134.97 0.4514 0.0400 1136.01 1133.27 06:08:54
گرم 36.49 0.0145 0.0013 36.52 36.44 06:08:54
کیلوگرم 36490.16 14.5133 1.2860 36523.69 36435.35 06:08:54
تولا 425.61 0.1693 0.0150 426.01 424.98 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.09 0.0389 0.2700 13.09 13.03 06:08:38
گرم 0.42 0.0013 0.0087 0.42 0.42 06:08:38
کیلوگرم 420.89 1.2511 8.6807 420.89 418.88 06:08:38
تولا 4.91 0.0146 0.1013 4.91 4.89 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 677.98 0.8172 0.1200 680.70 677.35 06:08:36
گرم 21.80 0.0263 0.0039 21.89 21.78 06:08:36
کیلوگرم 21797.45 26.2741 3.8581 21885.03 21777.44 06:08:36
تولا 254.24 0.3065 0.0450 255.26 254.01 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1294.62 2.0625 0.1600 1299.14 1293.07 06:08:38
گرم 41.62 0.0663 0.0051 41.77 41.57 06:08:38
کیلوگرم 41623.10 66.3107 5.1441 41768.24 41573.06 06:08:38
تولا 485.48 0.7734 0.0600 487.18 484.90 06:08:38

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5356.95 2.1306 0.0400 5361.88 5348.91 06:08:54
گرم 172.23 0.0685 0.0013 172.39 171.97 06:08:54
کیلوگرم 172229.97 68.5013 1.2860 172388.23 171971.32 06:08:54
تولا 2008.86 0.7990 0.0150 2010.71 2005.84 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61.79 0.1837 0.2700 61.79 61.49 06:08:38
گرم 1.99 0.0059 0.0087 1.99 1.98 06:08:38
کیلوگرم 1986.54 5.9053 8.6807 1986.54 1977.09 06:08:38
تولا 23.17 0.0689 0.1013 23.17 23.06 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3199.99 3.8572 0.1200 3212.84 3197.05 06:08:36
گرم 102.88 0.1240 0.0039 103.30 102.79 06:08:36
کیلوگرم 102881.86 124.0110 3.8581 103295.23 102787.37 06:08:36
تولا 1200.00 1.4464 0.0450 1204.82 1198.89 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6110.50 9.7348 0.1600 6131.81 6103.15 06:08:38
گرم 196.46 0.3130 0.0051 197.14 196.22 06:08:38
کیلوگرم 196456.99 312.9801 5.1441 197142.00 196220.78 06:08:38
تولا 2291.44 3.6505 0.0600 2299.43 2288.68 06:08:38

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1931.92 0.7684 0.0400 1933.69 1929.01 06:08:54
گرم 62.11 0.0247 0.0013 62.17 62.02 06:08:54
کیلوگرم 62112.50 24.7041 1.2860 62169.57 62019.22 06:08:54
تولا 724.47 0.2881 0.0150 725.13 723.38 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.28 0.0662 0.2700 22.28 22.18 06:08:38
گرم 0.72 0.0021 0.0087 0.72 0.71 06:08:38
کیلوگرم 716.42 2.1297 8.6807 716.42 713.01 06:08:38
تولا 8.36 0.0248 0.1013 8.36 8.32 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1154.03 1.3910 0.1200 1158.67 1152.97 06:08:36
گرم 37.10 0.0447 0.0039 37.25 37.07 06:08:36
کیلوگرم 37103.00 44.7229 3.8581 37252.08 37068.93 06:08:36
تولا 432.76 0.5216 0.0450 434.50 432.37 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2203.67 3.5107 0.1600 2211.36 2201.02 06:08:38
گرم 70.85 0.1129 0.0051 71.10 70.76 06:08:38
کیلوگرم 70849.66 112.8722 5.1441 71096.70 70764.47 06:08:38
تولا 826.38 1.3165 0.0600 829.26 825.38 06:08:38

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10242.89 4.0739 0.0400 10252.30 10227.51 06:08:54
گرم 329.32 0.1310 0.0013 329.62 328.82 06:08:54
کیلوگرم 329316.27 130.9795 1.2860 329618.87 328821.71 06:08:54
تولا 3841.09 1.5277 0.0150 3844.62 3835.32 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 118.14 0.3512 0.2700 118.14 117.58 06:08:38
گرم 3.80 0.0113 0.0087 3.80 3.78 06:08:38
کیلوگرم 3798.40 11.2913 8.6807 3798.40 3780.34 06:08:38
تولا 44.30 0.1317 0.1013 44.30 44.09 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6118.61 7.3752 0.1200 6143.19 6112.99 06:08:36
گرم 196.72 0.2371 0.0039 197.51 196.54 06:08:36
کیلوگرم 196717.62 237.1180 3.8581 197508.01 196536.96 06:08:36
تولا 2294.48 2.7657 0.0450 2303.70 2292.37 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11683.72 18.6136 0.1600 11724.46 11669.67 06:08:38
گرم 375.64 0.5984 0.0051 376.95 375.19 06:08:38
کیلوگرم 375640.09 598.4407 5.1441 376949.89 375188.44 06:08:38
تولا 4381.40 6.9801 0.0600 4396.68 4376.13 06:08:38

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 158966.01 63.2258 0.0400 159112.09 158727.28 06:08:54
گرم 5110.88 2.0328 0.0013 5115.57 5103.20 06:08:54
کیلوگرم 5110872.18 2032.7552 1.2860 5115568.54 5103196.77 06:08:54
تولا 59612.30 23.7097 0.0150 59667.08 59522.77 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1833.55 5.4505 0.2700 1833.55 1824.83 06:08:38
گرم 58.95 0.1752 0.0087 58.95 58.67 06:08:38
کیلوگرم 58949.90 175.2375 8.6807 58949.90 58669.52 06:08:38
تولا 687.58 2.0439 0.1013 687.58 684.31 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 94958.61 114.4605 0.1200 95340.15 94871.40 06:08:36
گرم 3052.99 3.6800 0.0039 3065.26 3050.19 06:08:36
کیلوگرم 3052987.96 3679.9878 3.8581 3065254.59 3050184.16 06:08:36
تولا 35609.51 42.9227 0.0450 35752.58 35576.80 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 181327.23 288.8765 0.1600 181959.49 181109.21 06:08:38
گرم 5829.81 9.2876 0.0051 5850.13 5822.80 06:08:38
کیلوگرم 5829801.60 9287.5882 5.1441 5850129.15 5822792.10 06:08:38
تولا 67997.76 108.3288 0.0600 68234.86 67916.01 06:08:38

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14171.47 5.6364 0.0400 14184.49 14150.19 06:08:54
گرم 455.62 0.1812 0.0013 456.04 454.94 06:08:54
کیلوگرم 455622.93 181.2156 1.2860 456041.60 454938.69 06:08:54
تولا 5314.30 2.1137 0.0150 5319.19 5306.32 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 163.46 0.4859 0.2700 163.46 162.68 06:08:38
گرم 5.26 0.0156 0.0087 5.26 5.23 06:08:38
کیلوگرم 5255.25 15.6220 8.6807 5255.25 5230.26 06:08:38
تولا 61.30 0.1822 0.1013 61.30 61.00 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8465.35 10.2039 0.1200 8499.36 8457.58 06:08:36
گرم 272.17 0.3281 0.0039 273.26 271.92 06:08:36
کیلوگرم 272167.11 328.0628 3.8581 273260.66 271917.16 06:08:36
تولا 3174.51 3.8265 0.0450 3187.26 3171.59 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16164.92 25.7527 0.1600 16221.29 16145.49 06:08:38
گرم 519.71 0.8280 0.0051 521.53 519.09 06:08:38
کیلوگرم 519713.90 827.9679 5.1441 521526.05 519089.02 06:08:38
تولا 6061.85 9.6573 0.0600 6082.99 6054.56 06:08:38

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1447.04 0.5755 0.0400 1448.37 1444.87 06:08:54
گرم 46.52 0.0185 0.0013 46.57 46.45 06:08:54
کیلوگرم 46523.42 18.5038 1.2860 46566.17 46453.56 06:08:54
تولا 542.64 0.2158 0.0150 543.14 541.83 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.69 0.0496 0.2700 16.69 16.61 06:08:38
گرم 0.54 0.0016 0.0087 0.54 0.53 06:08:38
کیلوگرم 536.61 1.5952 8.6807 536.61 534.06 06:08:38
تولا 6.26 0.0186 0.1013 6.26 6.23 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 864.39 1.0419 0.1200 867.87 863.60 06:08:36
گرم 27.79 0.0335 0.0039 27.90 27.77 06:08:36
کیلوگرم 27790.84 33.4983 3.8581 27902.51 27765.32 06:08:36
تولا 324.15 0.3907 0.0450 325.45 323.85 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1650.59 2.6296 0.1600 1656.35 1648.61 06:08:38
گرم 53.07 0.0845 0.0051 53.25 53.00 06:08:38
کیلوگرم 53067.72 84.5434 5.1441 53252.76 53003.91 06:08:38
تولا 618.97 0.9861 0.0600 621.13 618.23 06:08:38

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 104703.79 41.6440 0.0400 104800.00 104546.54 06:08:54
گرم 3366.30 1.3389 0.0013 3369.40 3361.25 06:08:54
کیلوگرم 3366302.38 1338.8847 1.2860 3369395.66 3361246.93 06:08:54
تولا 39263.95 15.6165 0.0150 39300.03 39204.98 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1207.68 3.5900 0.2700 1207.68 1201.93 06:08:38
گرم 38.83 0.1154 0.0087 38.83 38.64 06:08:38
کیلوگرم 38827.66 115.4211 8.6807 38827.66 38642.98 06:08:38
تولا 452.88 1.3463 0.1013 452.88 450.72 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62544.98 75.3900 0.1200 62796.28 62487.54 06:08:36
گرم 2010.87 2.4238 0.0039 2018.95 2009.02 06:08:36
کیلوگرم 2010866.30 2423.8430 3.8581 2018945.78 2009019.56 06:08:36
تولا 23454.38 28.2713 0.0450 23548.62 23432.84 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 119432.12 190.2700 0.1600 119848.56 119288.52 06:08:38
گرم 3839.83 6.1173 0.0051 3853.22 3835.21 06:08:38
کیلوگرم 3839828.96 6117.3180 5.1441 3853217.81 3835212.11 06:08:38
تولا 44787.08 71.3513 0.0600 44943.24 44733.23 06:08:38

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11418.69 4.5416 0.0400 11429.18 11401.54 06:08:54
گرم 367.12 0.1460 0.0013 367.46 366.57 06:08:54
کیلوگرم 367119.19 146.0149 1.2860 367456.53 366567.85 06:08:54
تولا 4282.01 1.7031 0.0150 4285.95 4275.58 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 131.71 0.3915 0.2700 131.71 131.08 06:08:38
گرم 4.23 0.0126 0.0087 4.23 4.21 06:08:38
کیلوگرم 4234.43 12.5875 8.6807 4234.43 4214.29 06:08:38
تولا 49.39 0.1468 0.1013 49.39 49.15 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6820.97 8.2218 0.1200 6848.38 6814.71 06:08:36
گرم 219.30 0.2643 0.0039 220.18 219.10 06:08:36
کیلوگرم 219299.25 264.3373 3.8581 220180.38 219097.85 06:08:36
تولا 2557.87 3.0832 0.0450 2568.14 2555.52 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13024.92 20.7503 0.1600 13070.34 13009.26 06:08:38
گرم 418.76 0.6671 0.0051 420.22 418.26 06:08:38
کیلوگرم 418760.62 667.1370 5.1441 420220.77 418257.12 06:08:38
تولا 4884.35 7.7814 0.0600 4901.38 4878.48 06:08:38

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2134.47 0.8489 0.0400 2136.43 2131.26 06:08:54
گرم 68.62 0.0273 0.0013 68.69 68.52 06:08:54
کیلوگرم 68624.75 27.2942 1.2860 68687.81 68521.69 06:08:54
تولا 800.43 0.3184 0.0150 801.16 799.22 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 24.62 0.0732 0.2700 24.62 24.50 06:08:38
گرم 0.79 0.0024 0.0087 0.79 0.79 06:08:38
کیلوگرم 791.53 2.3530 8.6807 791.53 787.77 06:08:38
تولا 9.23 0.0274 0.1013 9.23 9.19 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1275.03 1.5369 0.1200 1280.15 1273.86 06:08:36
گرم 40.99 0.0494 0.0039 41.16 40.96 06:08:36
کیلوگرم 40993.11 49.4120 3.8581 41157.81 40955.46 06:08:36
تولا 478.14 0.5763 0.0450 480.06 477.70 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2434.72 3.8788 0.1600 2443.21 2431.79 06:08:38
گرم 78.28 0.1247 0.0051 78.55 78.18 06:08:38
کیلوگرم 78277.96 124.7064 5.1441 78550.90 78183.84 06:08:38
تولا 913.02 1.4546 0.0600 916.20 911.92 06:08:38

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8419.61 3.3487 0.0400 8427.35 8406.97 06:08:54
گرم 270.70 0.1077 0.0013 270.95 270.29 06:08:54
کیلوگرم 270696.66 107.6646 1.2860 270945.40 270290.13 06:08:54
تولا 3157.36 1.2558 0.0150 3160.26 3152.62 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97.11 0.2887 0.2700 97.11 96.65 06:08:38
گرم 3.12 0.0093 0.0087 3.12 3.11 06:08:38
کیلوگرم 3122.27 9.2814 8.6807 3122.27 3107.42 06:08:38
تولا 36.42 0.1083 0.1013 36.42 36.24 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5029.47 6.0624 0.1200 5049.68 5024.85 06:08:36
گرم 161.70 0.1949 0.0039 162.35 161.55 06:08:36
کیلوگرم 161701.10 194.9101 3.8581 162350.80 161552.59 06:08:36
تولا 1886.05 2.2734 0.0450 1893.63 1884.32 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9603.97 15.3003 0.1600 9637.46 9592.43 06:08:38
گرم 308.77 0.4919 0.0051 309.85 308.40 06:08:38
کیلوگرم 308774.66 491.9159 5.1441 309851.30 308403.40 06:08:38
تولا 3601.49 5.7376 0.0600 3614.05 3597.16 06:08:38

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 443.02 0.1762 0.0400 443.43 442.36 06:08:54
گرم 14.24 0.0057 0.0013 14.26 14.22 06:08:54
کیلوگرم 14243.49 5.6651 1.2860 14256.58 14222.10 06:08:54
تولا 166.13 0.0661 0.0150 166.29 165.88 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.11 0.0152 0.2700 5.11 5.09 06:08:38
گرم 0.16 0.0005 0.0087 0.16 0.16 06:08:38
کیلوگرم 164.29 0.4884 8.6807 164.29 163.51 06:08:38
تولا 1.92 0.0057 0.1013 1.92 1.91 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 264.64 0.3190 0.1200 265.70 264.40 06:08:36
گرم 8.51 0.0103 0.0039 8.54 8.50 06:08:36
کیلوگرم 8508.37 10.2558 3.8581 8542.56 8500.56 06:08:36
تولا 99.24 0.1196 0.0450 99.64 99.15 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 505.34 0.8051 0.1600 507.10 504.73 06:08:38
گرم 16.25 0.0259 0.0051 16.30 16.23 06:08:38
کیلوگرم 16247.08 25.8836 5.1441 16303.73 16227.54 06:08:38
تولا 189.50 0.3019 0.0600 190.16 189.28 06:08:38

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6056.20 2.4087 0.0400 6061.76 6047.10 06:08:54
گرم 194.71 0.0774 0.0013 194.89 194.42 06:08:54
کیلوگرم 194711.06 77.4427 1.2860 194889.97 194418.64 06:08:54
تولا 2271.07 0.9033 0.0150 2273.16 2267.66 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 69.85 0.2077 0.2700 69.85 69.52 06:08:38
گرم 2.25 0.0067 0.0087 2.25 2.24 06:08:38
کیلوگرم 2245.84 6.6761 8.6807 2245.84 2235.16 06:08:38
تولا 26.20 0.0779 0.1013 26.20 26.07 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3617.68 4.3607 0.1200 3632.21 3614.36 06:08:36
گرم 116.31 0.1402 0.0039 116.78 116.20 06:08:36
کیلوگرم 116310.97 140.1980 3.8581 116778.30 116204.15 06:08:36
تولا 1356.63 1.6352 0.0450 1362.08 1355.38 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6908.10 11.0055 0.1600 6932.19 6899.79 06:08:38
گرم 222.10 0.3538 0.0051 222.88 221.83 06:08:38
کیلوگرم 222100.41 353.8332 5.1441 222874.84 221833.37 06:08:38
تولا 2590.54 4.1270 0.0600 2599.57 2587.42 06:08:38

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13369.57 5.3175 0.0400 13381.85 13349.49 06:08:54
گرم 429.84 0.1710 0.0013 430.24 429.20 06:08:54
کیلوگرم 429841.18 170.9614 1.2860 430236.16 429195.65 06:08:54
تولا 5013.59 1.9941 0.0150 5018.20 5006.06 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 154.21 0.4584 0.2700 154.21 153.47 06:08:38
گرم 4.96 0.0147 0.0087 4.96 4.93 06:08:38
کیلوگرم 4957.88 14.7381 8.6807 4957.88 4934.30 06:08:38
تولا 57.83 0.1719 0.1013 57.83 57.55 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7986.33 9.6265 0.1200 8018.42 7979.00 06:08:36
گرم 256.77 0.3095 0.0039 257.80 256.53 06:08:36
کیلوگرم 256766.34 309.4991 3.8581 257798.01 256530.53 06:08:36
تولا 2994.88 3.6099 0.0450 3006.91 2992.13 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15250.22 24.2955 0.1600 15303.39 15231.88 06:08:38
گرم 490.31 0.7811 0.0051 492.02 489.72 06:08:38
کیلوگرم 490305.51 781.1168 5.1441 492015.13 489715.99 06:08:38
تولا 5718.84 9.1108 0.0600 5738.78 5711.96 06:08:38

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 227096.39 90.3234 0.0400 227305.07 226755.34 06:08:54
گرم 7301.32 2.9040 0.0013 7308.03 7290.35 06:08:54
کیلوگرم 7301312.94 2903.9626 1.2860 7308022.10 7290347.98 06:08:54
تولا 85161.21 33.8713 0.0150 85239.46 85033.31 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2619.38 7.7865 0.2700 2619.38 2606.92 06:08:38
گرم 84.21 0.2503 0.0087 84.21 83.81 06:08:38
کیلوگرم 84214.91 250.3416 8.6807 84214.91 83814.37 06:08:38
تولا 982.27 2.9199 0.1013 982.27 977.60 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 135656.40 163.5165 0.1200 136201.46 135531.82 06:08:36
گرم 4361.45 5.2572 0.0039 4378.98 4357.45 06:08:36
کیلوگرم 4361451.38 5257.1736 3.8581 4378975.29 4357445.91 06:08:36
تولا 50871.19 61.3187 0.0450 51075.58 50824.47 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 259041.28 412.6845 0.1600 259944.52 258729.82 06:08:38
گرم 8328.37 13.2681 0.0051 8357.41 8318.36 06:08:38
کیلوگرم 8328364.40 13268.1049 5.1441 8357404.02 8318350.73 06:08:38
تولا 97140.55 154.7568 0.0600 97479.27 97023.75 06:08:38

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5311.02 2.1124 0.0400 5315.90 5303.04 06:08:54
گرم 170.75 0.0679 0.0013 170.91 170.50 06:08:54
کیلوگرم 170753.11 67.9139 1.2860 170910.01 170496.68 06:08:54
تولا 1991.63 0.7921 0.0150 1993.46 1988.64 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61.26 0.1821 0.2700 61.26 60.97 06:08:38
گرم 1.97 0.0059 0.0087 1.97 1.96 06:08:38
کیلوگرم 1969.50 5.8546 8.6807 1969.50 1960.14 06:08:38
تولا 22.97 0.0683 0.1013 22.97 22.86 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3172.55 3.8241 0.1200 3185.29 3169.63 06:08:36
گرم 102.00 0.1229 0.0039 102.41 101.91 06:08:36
کیلوگرم 101999.65 122.9476 3.8581 102409.48 101905.98 06:08:36
تولا 1189.71 1.4340 0.0450 1194.49 1188.61 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6058.10 9.6513 0.1600 6079.23 6050.82 06:08:38
گرم 194.77 0.3103 0.0051 195.45 194.54 06:08:38
کیلوگرم 194772.38 310.2963 5.1441 195451.52 194538.20 06:08:38
تولا 2271.79 3.6192 0.0600 2279.71 2269.06 06:08:38

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 93712.22 37.2723 0.0400 93798.33 93571.49 06:08:54
گرم 3012.92 1.1983 0.0013 3015.69 3008.39 06:08:54
کیلوگرم 3012915.64 1198.3316 1.2860 3015684.20 3008390.91 06:08:54
تولا 35142.11 13.9771 0.0150 35174.40 35089.33 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1080.90 3.2131 0.2700 1080.90 1075.76 06:08:38
گرم 34.75 0.1033 0.0087 34.75 34.59 06:08:38
کیلوگرم 34751.62 103.3045 8.6807 34751.62 34586.33 06:08:38
تولا 405.34 1.2049 0.1013 405.34 403.41 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 55979.15 67.4757 0.1200 56204.07 55927.74 06:08:36
گرم 1799.77 2.1694 0.0039 1807.00 1798.12 06:08:36
کیلوگرم 1799770.15 2169.3935 3.8581 1807001.46 1798117.28 06:08:36
تولا 20992.20 25.3034 0.0450 21076.54 20972.92 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 106894.41 170.2959 0.1600 107267.13 106765.88 06:08:38
گرم 3436.74 5.4751 0.0051 3448.72 3432.60 06:08:38
کیلوگرم 3436732.48 5475.1359 5.1441 3448715.80 3432600.31 06:08:38
تولا 40085.43 63.8610 0.0600 40225.20 40037.24 06:08:38

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5468.95 2.1752 0.0400 5473.98 5460.74 06:08:54
گرم 175.83 0.0699 0.0013 175.99 175.57 06:08:54
کیلوگرم 175830.69 69.9334 1.2860 175992.26 175566.63 06:08:54
تولا 2050.86 0.8157 0.0150 2052.74 2047.78 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63.08 0.1875 0.2700 63.08 62.78 06:08:38
گرم 2.03 0.0060 0.0087 2.03 2.02 06:08:38
کیلوگرم 2028.07 6.0287 8.6807 2028.07 2018.42 06:08:38
تولا 23.66 0.0703 0.1013 23.66 23.54 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3266.89 3.9378 0.1200 3280.01 3263.89 06:08:36
گرم 105.03 0.1266 0.0039 105.45 104.94 06:08:36
کیلوگرم 105032.76 126.6036 3.8581 105454.77 104936.30 06:08:36
تولا 1225.08 1.4767 0.0450 1230.01 1223.96 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6238.25 9.9383 0.1600 6260.00 6230.75 06:08:38
گرم 200.56 0.3195 0.0051 201.26 200.32 06:08:38
کیلوگرم 200564.21 319.5234 5.1441 201263.55 200323.06 06:08:38
تولا 2339.35 3.7269 0.0600 2347.50 2336.53 06:08:38

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1987.91 0.7907 0.0400 1989.74 1984.93 06:08:54
گرم 63.91 0.0254 0.0013 63.97 63.82 06:08:54
کیلوگرم 63912.86 25.4202 1.2860 63971.59 63816.88 06:08:54
تولا 745.47 0.2965 0.0150 746.15 744.35 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.93 0.0682 0.2700 22.93 22.82 06:08:38
گرم 0.74 0.0022 0.0087 0.74 0.73 06:08:38
کیلوگرم 737.18 2.1914 8.6807 737.18 733.68 06:08:38
تولا 8.60 0.0256 0.1013 8.60 8.56 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1187.48 1.4314 0.1200 1192.25 1186.39 06:08:36
گرم 38.18 0.0460 0.0039 38.33 38.14 06:08:36
کیلوگرم 38178.45 46.0193 3.8581 38331.85 38143.39 06:08:36
تولا 445.31 0.5368 0.0450 447.10 444.90 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2267.55 3.6125 0.1600 2275.45 2264.82 06:08:38
گرم 72.90 0.1161 0.0051 73.16 72.82 06:08:38
کیلوگرم 72903.27 116.1438 5.1441 73157.47 72815.61 06:08:38
تولا 850.33 1.3547 0.0600 853.30 849.31 06:08:38

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9897.13 3.9364 0.0400 9906.23 9882.27 06:08:54
گرم 318.20 0.1266 0.0013 318.49 317.72 06:08:54
کیلوگرم 318199.97 126.5582 1.2860 318492.36 317722.10 06:08:54
تولا 3711.43 1.4762 0.0150 3714.84 3705.85 06:08:54
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.16 0.3393 0.2700 114.16 113.61 06:08:38
گرم 3.67 0.0109 0.0087 3.67 3.65 06:08:38
کیلوگرم 3670.19 10.9102 8.6807 3670.19 3652.73 06:08:38
تولا 42.81 0.1273 0.1013 42.81 42.60 06:08:38
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5912.07 7.1262 0.1200 5935.82 5906.64 06:08:36
گرم 190.08 0.2291 0.0039 190.84 189.90 06:08:36
کیلوگرم 190077.28 229.1139 3.8581 190840.99 189902.71 06:08:36
تولا 2217.03 2.6723 0.0450 2225.94 2214.99 06:08:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11289.33 17.9853 0.1600 11328.69 11275.76 06:08:38
گرم 362.96 0.5782 0.0051 364.23 362.52 06:08:38
کیلوگرم 362960.10 578.2399 5.1441 364225.68 362523.69 06:08:38
تولا 4233.50 6.7445 0.0600 4248.26 4228.41 06:08:38
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 86.66 1.68 0.87 0.05 25.74 15.74 12.13 0.47